JURIDISCHE INFORMATIE

Privacy Policy

Corporify BV, een vennootschap opgericht en bestaand onder de wetten van België, met maatschappelijke zetel te België, B-1020 Brussel, Esplanade 1 bus 23, met ondernemingsnummer 0633.855.705 (hierna "Corporify") waardeert en respecteert uw privacy en de veiligheid van uw persoonlijke gegevens. Elke verwijzing in dit Privacy & Cookies Beleid naar "wij", "ons" of "onze" zal bedoeld zijn om Corporify aan te wijzen. Dit privacy- en cookiebeleid (hierna het "Beleid") is van toepassing op deze website (hierna de "Website") en legt uit hoe uw persoonlijke gegevens op deze website kunnen worden verzameld, hoe deze kunnen worden gebruikt en met wie deze kunnen worden gedeeld. Door op de Website te surfen en uw persoonlijke gegevens met ons te delen, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de voorwaarden van dit Beleid en met de manier waarop we uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken, zoals hieronder verder wordt uitgelegd. We kunnen dit beleid van tijd tot tijd wijzigen. U kunt altijd de laatste versie van ons Beleid (datum van laatste wijziging: maart, 2021) bekijken op deze webpagina. Als u vragen heeft over ons beleid, neem dan gerust contact met ons op door een e-mail te sturen naar myprivacy@corporify.com.

Dit privacy- en cookiebeleid (hierna het "Beleid") is van toepassing op deze website (hierna de "Website") en legt uit hoe uw persoonlijke gegevens op deze website kunnen worden verzameld, hoe deze kunnen worden gebruikt en met wie deze kunnen worden gedeeld. Door op de Website te surfen en uw persoonlijke gegevens met ons te delen, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de voorwaarden van dit Beleid en met de manier waarop we uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken, zoals hieronder verder wordt uitgelegd.

We kunnen dit beleid van tijd tot tijd wijzigen. U kunt altijd de laatste versie van ons Beleid (datum van laatste wijziging: maart, 2021) bekijken op deze webpagina.

Als u vragen heeft over ons beleid, neem dan gerust contact met ons op door een e-mail te sturen naar myprivacy@corporify.com.

Alle persoonsgegevens die via onze Website worden verzameld, worden opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (AVG) van de EU en de Belgische wet van 30 juli 2018 tot bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Als de verzamelde informatie kan worden gebruikt om u te identificeren, zullen we deze behandelen als "persoonlijke gegevens".

 

Welke informatie wordt verzameld en hoe gebruiken we deze informatie?

Wanneer u contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via onze Website, kiest u ervoor om ons bepaalde persoonlijke informatie te verstrekken (zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, locatiegegevens, informatie over de eigenaar van het profiel). We zullen die gegevens voor verschillende doeleinden gebruiken:

 • Als u ons een e-mail stuurt of ons contactformulier invult, gebruiken wij uw persoonsgegevens om uw vragen of opmerkingen te beantwoorden;
 • Als u zich inschrijft voor een evenement (bijv. een seminar, demo, marketinggesprek, workshop of rondetafelevenement), gebruiken we uw persoonsgegevens om u te registreren voor het evenement en om u op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen of updates met betrekking tot het evenement;
 • Als u zich aanmeldt om een van onze publicaties te ontvangen (bijv. nieuwsflashes, waarschuwingen of andere publicaties) of om op de hoogte te worden gehouden van onze komende evenementen, zullen we uw persoonlijke gegevens gebruiken om u de gevraagde informatie te sturen;
 • Als u zich aanmeldt om een proefaccount voor onze zakelijke oplossingen aan te vragen, gebruiken we uw persoonlijke gegevens om op uw verzoek te reageren en, na goedkeuring van uw verzoek naar eigen goeddunken, om dit proefaccount en uw toegang tot het mogelijk te maken en te onderhouden.
 • Ons CRM-systeem, HubSpot, verzamelt de persoonsgegevens die we verzamelen. Het maakt gebruik van profilering om bepaalde vormen van gebruikersgedrag te categoriseren om inzicht te krijgen in het interesseniveau dat de gebruiker in ons aanbod kan hebben, zodat we onze marketinginspanningen kunnen concentreren.
 • Ons CRM-systeem, HubSpot, verzamelt ook persoonlijke gegevens van sociale media, zoals uw openbare profielinformatie van LinkedIn (linkedin.com) en Facebook (www.facebook.com), om elke interactie met onze aanwezigheid op sociale media bij te houden, evenals van software van derden, zoals uw IP-adres, locatiegegevens, de eigenaar van het profiel dat wordt gebruikt om onze website te bekijken (wat uw werkgever kan aangeven) van Google (www.google.com), Pipedrive (www.pipedrive.com), Leadfeeder (www.leadfeeder.com) en /of Hotjar (www.hotjar.com) om de Website te begrijpen. We gebruiken deze gegevens voor dezelfde doeleinden als de gegevens die we rechtstreeks van onze website verzamelen, en onder dezelfde voorwaarden. 
 • Sommige van de beschreven persoonsgegevens worden verzameld door het gebruik van cookies. Ons cookiebeleid, te vinden op onze website, bevat meer informatie over het gebruik van cookies.

Kortom, wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden:

 

Data

Purpose

Legal basis

Identificatiegegevens en informatie uit sanctielijsten.

Naleving van de antiwitwas-, fraudebestrijdings- en terrorismebestrijdingswetten

Naleving van onze wettelijke verplichtingen.

Naam, geslacht, adres, e-mailadres, IP-adres, openbare profielinformatie, browserlocatie, profieleigenaar.

Direct marketing (nieuwsbrieven en updates), prospectie, direct contact, het boeken van vergaderingen/demo's, het beoordelen van interesse in commercieel contact, het evalueren van het gebruik van onze Website

Our legitieme belangen als commerciële onderneming die onze activiteiten willen promoten.

+ Voor elektronische direct marketing en waar persoonsgegevens worden verzameld via cookies: uw voorafgaande toestemming hiervoor.

 

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

Wij nemen de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en wij beschermen uw persoonsgegevens tegen onopzettelijk verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging en onopzettelijke of ongeoorloofde vernietiging. Alle persoonlijke gegevens die worden verzameld via onze website en software van derden, zoals beschreven in dit beleid, worden geaggregeerd in HubSpot, onze CRM-provider, achter tweefactorauthenticatiebeveiliging. U kunt meer lezen over hun beveiligingsniveau hier: https://www.hubspot.com/security .  

 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden alleen in een geïdentificeerde vorm bewaard voor de periode die nodig is voor de doeleinden waarvoor wij deze gegevens verwerken (of als wij een wettelijke verplichting hebben om ze langer te bewaren). Met andere woorden, tenzij u klant wordt, bewaren wij uw gegevens alleen zolang u een mogelijke potentiële klant voor ons bent of zolang uw informatie relevant is om de werking van onze Website te evalueren.

 

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

We delen uw persoonsgegevens met onze hostingpartner, CRM-partner (HubSpot) en andere IT-service, gelieerde ondernemingen en met enkele van onze contractuele partners, bijvoorbeeld om de juiste verwerking van uw gegevens te garanderen in overeenstemming met de hierboven beschreven doeleinden.

We dragen uw persoonsgegevens ook over aan onze contractuele partners in landen buiten de Europese Economische Ruimte, met name in de volgende landen: de Verenigde Staten van Amerika. In dergelijke gevallen nemen we alle nodige maatregelen om een adequaat beschermingsniveau in de zin van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming te waarborgen.

In het kader van onze samenwerking met HubSpot worden persoonsgegevens buiten de EER doorgegeven aan de Verenigde Staten van Amerika. HubSpot handhaaft een zeer hoog beveiligingsniveau. De details vindt u hier: https://www.hubspot.com/hubfs/security_documents/HubSpot_Security_Overview.pdf.

In het kader van onze samenwerking met Mailchimp, die we afbouwen, worden persoonsgegevens buiten de EER overgedragen, met name naar de Verenigde Staten van Amerika. Mailchimp zet zich ook in voor gegevensbeveiliging. De details vindt u hier: https://mailchimp.com/legal/privacy.

We zullen uw persoonlijke gegevens niet aan andere derden bekendmaken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij:

 • om u de diensten en informatie te bieden die u nodig hebt, of
 • als we daartoe wettelijk verplicht zijn.

 

Uw wettelijke rechten en hoe u deze kunt uitoefenen

Als "betrokkene" heeft u de volgende wettelijke rechten:

 

Recht om informatie op te vragen en toegang te hebben tot uw persoonsgegevens

U kunt ons vragen om u meer informatie te verstrekken over onze gegevensverwerkingsactiviteiten en uw persoonlijke informatiebestand.

Recht op rectificatie van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens

U kunt ons vragen om onjuiste of onvolledige gegevens te corrigeren of aan te vullen.

Recht om verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen ('het recht om vergeten te worden'),

Op uw schriftelijk verzoek zullen wij uw gegevens wissen:

− indien zij niet langer nodig zijn in verband met de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld; of

− als de gegevensverwerking uitsluitend gebaseerd is op uw toestemming; of

− als u ernstige redenen heeft om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; of

− indien de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt; of

− als de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie gelden beperkte uitzonderingen op het recht op wissing i); ii) om te voldoen aan een wettelijke verplichting; iii) om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid; iv) voor archiveringsdoeleinden van algemeen belang, voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden overeenkomstig; of (v) voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

Recht om beperking van de verwerkingsactiviteit te vragen

U hebt het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen wanneer een van de volgende punten van toepassing is:

− de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist, gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren; of

− als de verwerking onrechtmatig is en u de beperking van de verwerkingsactiviteit verkiest boven het wissen van uw gegevens; of

− als we de persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden van de verwerking, maar ze door u nodig zijn voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen; of

− als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking op basis van onze legitieme belangen, in afwachting van de verificatie of onze legitieme gronden zwaarder wegen dan die waarop u een beroep doet.

Recht om (kosteloos) bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van de rechtsgrond "legitieme belangen" of op basis van uw voorafgaande toestemming om redenen die verband houden met uw specifieke situatie.

In dat geval zullen we deze persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor de instelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden,heeft u altijd het recht om hiertegen op elk moment bezwaar te maken.

U hebt ook het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, die rechtsgevolgen voor u heeft of op dezelfde manier aanzienlijk van invloed op u is.

Recht op dataportabiliteit

In sommige gevallen hebt u het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machinaal leesbaar en interoperabel formaat te ontvangen en deze gegevens in dit formaat door te geven aan een andere gegevensbeheerder. Dit recht is van toepassing:

− wanneer de verwerking is gebaseerd op de rechtsgrond van toestemming of op de uitvoering van een contract; mits

− de verwerking gebeurt op geautomatiseerde wijze.


Om een van deze rechten uit te oefenen of als u uw persoonlijke gegevens wilt bijwerken of aanpassen (bijvoorbeeld als deze niet langer correct is, onvolledig is of niet langer relevant is), neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar myprivacy@corporify.com. Voeg ook een kopie van uw identiteitskaart of paspoort bij, zodat we kunnen controleren of de gevraagde wijzigingen correct zijn geautoriseerd. Na het overleggen van een identiteitsbewijs kunt u ook kosteloos (mits het volume redelijk is) een kopie van uw persoonsgegevens verkrijgen. 

Indien u geen direct marketing of promotionele e-mails (nieuwsbrieven, publicaties, uitnodigingen voor onze seminars, etc.) meer wenst te ontvangen van Corporify, kunt u zich op elk moment kosteloos afmelden door een e-mail te sturen naar myprivacy@corporify.com, door te klikken op de link 'afmelden' in onze e-mails of door het contactformulier op onze website in te vullen.

Voor privacy gerelateerde kwesties kunt u ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, i-LUDUS BV, vertegenwoordigd door Dietrich Heiser:

 • Telefoonnummer: +32 (0)496 59 23 62
 • E-mailadres: info@i-ludus.be

Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. In België is dit de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit: